Východoslovenská distribučná a.s., Odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice, pripravuje stavbu:

"Rudlov - úprava NN vedenia a DP napájaných z TS1"

"Rudlov - úprava NN vedenia a DP napájaných z TS2"

Stavba rieši úpravu NN vedenia a domových prípojok. V rámci rekonštrukcie vzdušného vedenia dôjde k výmene nevyhovujúcich podperných bodov (stĺpov) za nové. Taktiež dôjde k výmene vodičov a v súvislosti s tým sa upravia domové prípojky - zakreslené v situačnom výkrese, ktorý môžte nájsť vyvesený na úradnej tabuli obce Rudlov.

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2015.

V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať Odbor Projekty, Projektový inžiniering,

Mgr. Otíliu Ondovú, tel. č. +421 (0)55 610 2651, 0915 925 308.