Škola v obci
Až do roku 1922 – kedy bol prijatý tzv. „Malý školský zákon“, upravujúci povinnú školskú
dochádzku a systém národných škôl ČSR, pre ľudové školstvo, platil zákon z roku 1868. Podľa
tohto zákona verejnú školu mohli zriaďovať: cirkvi, spolky, súkromníci, obce a štát. Väčšina škôl
bola cirkevná.
Terajšia základná škola v obci bola postavená v roku 1909, no vyučovanie bolo už skôr, a to v
zimnom období v jednom starom opustenom dome. Až do roku 1919 sa vyučovalo v
maďarskom jazyku.

Materská škola
V jeseni roku 1975 sa začala výstavba materskej školy s plánovaným nákladom 1.200.000,-
Kčs. MŠ sa stavala svojpomocne v akcii „Z“.
Práce organizoval predseda MNV Ján Drobňák a výstavbu riadil vedúci stavebnej skupiny
JRD Soľ Schleif Vladimír. Práce na stavbe pokračovali v roku 1976 a 1977 a v apríli 1978 boli
ukončené. Kolaudácia sa konala 2. mája. Do prevádzky bola odovzdaná 15. mája.