Katastrálne územie obce Rudlov má rozlohu 1605 ha a rozprestiera sa v Podslanskej pahorkatine.

Stred obce sa nachádza vo výške 201 m n.m. Chotár vo výške 155 a 755 m n.m.
Má hnedé lesné a nivné pôdy, v západnej časti rozsiahle dubové a bukové lesy.
V minulosti patrila obec administratívne do Zemplínskej župy. V súčasnosti patrí do
Prešovského kraja a do okresu Vranov nad Topľou. Pri poslednom sčítaní ľudu, domov a bytov
v máji 2001 mala obec 647 obyvateľov a 156 domov, z toho 142 trvale obývaných.
Rudlov susedí s troma obcami. Na severe je to Hlinné, na juhu Zámutov a na východe je to
obec Soľ. S touto Rudlov takmer stavebne splynul. V Rudlove sa možno stretnúť s
nasledovnými chotárnymi názvami: Zemičky, Na Obšari, Na Záhumní, Tablička, Záhumienky,
Pred Suchou dolinou, Pod Železnou...
   Medzi obcami Rudlov a Soľ je ložisko kamennej soli, ktoré je súčasťou Zbudského súvrstvia.
Soľné telesá tvoria mohutné šošovky. Hĺbka uloženia je od 270 do 450 m.
Klimaticky patrí Rudlov do teplej oblasti s mierne vlhkou relatívne chladnou zimou. Prevláda
severný, juhovýchodný a severozápadný vietor. Stredom obce preteká Slaný potok. Maximálny
prietok dosahuje v marci, v období topenia sa snehu. Pri obci Soľ sa vlieva do rieky Topľa.
Obec je z juhozápadnej a západnej strany obklopená lesmi. Žije v nich jelenia a srnčia zver,
diviaky, líšky, veveričky, kuny, jazvece, divé mačky, objavili sa aj rysy a vlci. Z plazov sa
vyskytuje slepúch, užovka, vretenica, jašterička, z obojživelníkov mlok, rosnička zelená a z rýb
pstruh potočný, čerebľa obyčajná. V potoku žijú aj raky. Z vtáctva sa nachádzajú jastraby,
sokoly, kane, sovy, krkavce, lastovičky, vrabce, vrany, straky, hrdličky, kukučky, holuby,
sýkorky, ďatle, drozdy, škorce, sláviky, strakoše, škovránky a iné. Hniezdi tu aj bocian čierny.


   V okolitých lesoch je množstvo prameňov s pitnou vodou. Medzi Rudlovom a Hlinným je slaná
voda a liečivé bahno. V minulosti tam boli postavené menšie kúpele, ktoré ešte pred prvou
svetovou vojnou boli zničené. Ďalej sa tu nachádzajú dva pramene železitej kyselky. Z drevín
má zastúpenie buk, dub, javor, jaseň, hrab, smrek, smrekovec opadavý, borovica, jedľa, breza,
osika, čerešňa... Okolité lesy sú bohaté na výskyt húb, lesných plodov a liečivých rastlín.
Nachádzajú sa tu aj chránené lokality. Časť z nich sa aj napriek názvu nachádza v katastrálnom
území obce Rudlov – „Zámutovská jelšina“ – prírodná rezervácia, rozloha 0,66 ha, „Zámutovské
skaly“ – Štátna prírodná rezervácia, rozloha 30,66 ha.