História gréckokatolíckej cirkvi v našej obci Rudlov siaha až za rozhranie 18. a 19. storočia.
Podľa písomných záznamov bol v rokoch 1796 - 1807 v obci farárom Bazilus Ladžinský.
Pravdepodobne v tomto období bola postavená aj drevená cerkev so šindľovou strechou na
mieste terajšej farskej záhrady. Na juhozápadnom okraji tejto parcely bol aj cintorín.
V roku 1822 si miestni veriaci postavili nový chrám, zasvätený Presvätej Bohorodičke.
Vybudovaný bol na stredovekom základe. Vnútorný priestor je krytý klenbami, presbytérium je
polkruhovo uzavreté.
   Chrám má predstavanú vežu s vysokou stanovou strechou, delenou kordónovou rímsou.
Vnútorné zariadenie chrámu je z prvej polovice 20.storočia.
Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky bola v priebehu 19. a 20. storočia viackrát
opravovaná. Najvýraznejšie úpravy boli prevedené v druhej polovici 20. storočia a začiatkom
nového tisícročia.
1969 - nová fasáda
1974 - nová strecha
1980 - vnútorná maľba
1990 - odstránenie ikonostasu
1992 - inštalovanie nového oltára
1996 - plynofikácia chrámu
2002 - rekonštrukcia strechy veže
2004 - rekonštrukcia strechy a nová omietka
2007 - elektrifikácia zvonov, rekonštrukcia sakristisie, rozšírenie a zariadenie novým
nábytkom

Vo farnosti pôsobili kňazi:
1796 - 1807 Ladžinský Bazilus
1807 - 1817 Kmeť Georgius
1817 - 1824 Dobriansky Joanes
1824 - 1846 Vivravec Petrus
1846 - 1847 Demjanovič Alexander
1847 - 1850 Bradač Adalbertus
1850 - 1870 Danielovič Jozephus
1870 - 1888 Petraši Andreaš
1888 - 1922 Brinský Antonin
1922 - 1933 Takáč Mikuláš
1933 - 1952 Želinský Jozef
1959 - 1965 Nadzam Jozef
1965 - 1968 Džugan Ján
1968 - 1972 Želinský Jozef
1972 - 2003 Michal Hulaj-Kosťun
2003 - 2009 Jozef Sopko
2009 - Peter Olšavský

   V obci Rudlov sa 20. decembra 1817 na gréckokatolíckej fare narodil Adolf Ivanovič
Dobrianský, národný buditeľ, ochránca práv zakarpatského ľudu, spoluzakladateľ Matice
slovenskej, poslanec uhorského snemu. Žiadal rovnaké práva v jazyku pre Rusínov a
Slovákov. A. I. Dobrianský zomrel v roku 1901 a pochovaný je v Čertižnom v okrese
Medzilaborce. Dňa 11. apríla 1991 bola na jeho rodnom dome - gréckokatolíckej fare v Rudlove
odhalená pamätná tabuľa za účasti predstaviteľov vlády a Matice slovenskej.
V päťdesiatych rokoch minulého storočia v období prenasledovania gréckatolíckej cirkvi
pôsobili vo farnosti dvaja pravoslávni kňazi - Jozef Nadzam a Ján Džugan. Chrám navštevovalo
len niekoľko rodín. Ostatní veriaci navštevovali rímskokatolícky kostol v Soli.
V roku 1968 bola gréckokatolícka cirkev obnovená. Na miestnu faru sa vrátil o. Jozef
Želinský, ktorého v čase Soboru „vyviezli“ aj s rodinou na Moravu.
Farský úrad patril v minulosti do Mukačevskej diecézy. Od roku 1968 patrili ku farnosti
Rudlov aj filiálky Soľ, Čaklov a Zámutov. Od roku 2000 sa obec Zámutov stala samostatnou
farnosťou s filiálkou Čaklov. Obec Soľ ostala filiálkou farnosti Rudlov. V tomto roku bol
posvätený základný kameň novej cerkvi v obci Soľ. Výstavba nového chrámu bola dokončená v
roku 2008. Chrám je zasvätený svätému Cyrilovi a Metodovi. Slávnostne ho posvätil vladyka
Ján Babjak SJ.
   V súčasnosti naša farnosť zaznamenáva rozmach nielen v rámci náboženského a
duchovného života, ale aj v materiálno-technických záležitostiach. Dôkazom toho je aj výstavba
novej farskej budovy, ktorá bola postavená v rokoch 2011 - 2013. V septembri 2013 ju slávnostne
posvätil otec arcibiskup Ján Babjak SJ.
Mgr. Magdaléna Nemčíková